Bulon lục giác, Bulon lục giác có đầu, Lục giác có đầu,

Bulon lục giác, Bulon lục giác có đầu, Lục giác có đầu,

Bulon lục giác, Bulon lục giác có đầu, Lục giác có đầu,

Bulon Lục Giác có đầu KPF 10.9